Informacje o firmie

 

Compensa Dystrybucja Sp. z o.o. to firma doradztwa finansowego, zajmująca się dystrybucją produktów i rozwiązań finansowych dużych Partnerów finansowych, działających w Polsce. Do głównych Partnerów, z którymi współpracuje Compensa Dystrybucja sp. z o.o., należą: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group; Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group;  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oraz Polisa-Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Jesteśmy firmą  zorientowaną na klienta, która posiada zorganizowaną strukturę, strategię i kulturę biznesową. Koncentrujemy się na pośrednictwie produktów  emerytalnych, ochronnych, majątkowych oraz komunikacyjnych a w przyszłości również bankowych. Nasze działania wykonywane są w sposób odpowiedzialny i transparentny wobec wszystkich naszych klientów, udziałowców i partnerów biznesowych. Oferujemy klientom najwyższej jakości doradztwo w zakresie finansów osobistych, planowania emerytalnego, zabezpieczenia rodziny oraz majątku.

Za kluczowe obszary sukcesu uważamy:

  • Silny akcjonariusz,
  • Wiedza i profesjonalizm w doradztwie ubezpieczeniowo-finansowym,
  • Nowoczesne rozwiązania produktowe,
  • Potrzeby klienta i budowa zaufania na długie lata,
  • Partnerstwo.

 

Oświadczenie na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

 

Oświadczenie w związku z Artykułem 3. Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Zgodnie Art. 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych stanowiącym, iż Doradcy finansowi publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego, Compensa Dystrybucja Sp. z o.o. przedstawia poniższe informacje.

W ramach prowadzonej działalności Compensa Dystrybucja Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją produktów dla Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, która identyfikuje następujące kategorie ryzyk: ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń na życie, rynkowe, wartości niematerialnych i prawnych, niewykonywania zobowiązań przez kontrahenta, operacyjne, płynności, reputacji, strategiczne, a także ryzyka nowo powstające, w tym również potencjalnie obejmujące ryzyka ESG (z ang. Environment, Social, Governance).

Chcąc prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny wobec klientów, partnerów i społeczeństwa, firmy powinny uwzględniać w swojej działalności czynniki i ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem tzw. ESG.
Ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem mogą dodatkowo wpływać na ryzyko ubezpieczeniowe, zmiany cen, płynności, a tym samym na kondycję finansową i reputację spółki. Ryzyko ESG to sytuacja lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Ryzyka zrównoważonego rozwoju odnoszą się m.in. do:

  • Środowiska (Environment): szeroko pojęta ochrona środowiska, zasobów naturalnych i ich zrównoważone użytkowanie, ograniczenie zanieczyszczeń i odpadów, adaptacja do globalnych zmian klimatycznych, wpływanie na proekologiczne postawy klientów.
  • Czynników społecznych (Social): przestrzeganie uznanych standardów prawa pracy (brak pracy dzieci lub pracy przymusowej, zakaz dyskryminacji), przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy, adekwatne wynagradzanie, umożliwianie podnoszenia kwalifikacji, wolność zrzeszania się w związki zawodowe i prawo do zgromadzeń, prowadzenie biznesu z poszanowaniem praw i potrzeb społeczności lokalnych.
  • Ładu korporacyjnego (Governance): uczciwość podatkowa, mechanizmy zapobiegające korupcji, gwarancja praw pracowniczych, zarządzanie poprzez zrównoważony rozwój i uzależnione od niego wynagrodzenie zarządu spółki, ochrona danych i mechanizmy pozwalające na ujawnianie i zgłaszanie nieprawidłowości, transparentność działania, etyka biznesowa i przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji.

Compensa Dystrybucja Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją produktów dla Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, która w ramach inwestycji własnych jako część Grupy kapitałowej VIG, przyjęła i stosuje Politykęzarządzania aktywami. Dokument nakłada na poszczególne spółki Grupy VIG obowiązek przyjęcia Strategii Inwestycji i Ryzyka. Jej częścią jest Strategia ESG, która określa kryteria dotyczące limitów bezpośrednich inwestycji w papiery wartościowe m.in. w zakresie dwóch sektorów uznanych za wrażliwe: sektor zbrojeniowy oraz sektor węgla energetycznego, które stanowią ograniczenie ryzyka zrównoważonego rozwoju:

  • Wykluczenie zakazanej broni – Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group nie dokonuje inwestycji w zakresie zakazanych broni w rozumieniu sprzętu obronnego określonych w Konwencjach: O zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, O zakazie broni chemicznej i O zakazie broni biologicznej i technicznej, wliczając w to broń biologiczną i chemiczną, amunicję kasetową (w tym wszystkie rodzaje możliwych systemów startowych), miny przeciwpiechotne, systemy stawiające miny i inne systemy minowe oraz amunicję uranową. Zakres w/w wykluczeń inwestycyjnych Grupy VIG nie ogranicza się jedynie do definicji zawartych w ww. Konwencjach, co pozwala dodawać do listy ograniczeń, broń będącą dopiero w fazie wdrażania lub testów jak np. broń laserową.
  • Wykluczenie węgla energetycznego – Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group jest świadoma konsekwencji klimatycznych wynikających z energetyki węglowej. Dlatego też decyzje inwestycyjne oceniane są pod kątem zaangażowania w następujące obszary: wydobycie i handel węglem energetycznym, produkcję energii elektrycznej z węgla energetycznego oraz produkcję paliw z węgla.

Powyższe wykluczenia sektorowe są integralną częścią Strategii zmian klimatycznych Grupy VIG.

Dodatkowo, zgodnie z przyjętą Procedurą dotyczącą wprowadzania zmian w ofercie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych – w odniesieniu do których Compensa Dystrybucja Sp. z o.o. świadczy usługi doradztwa ubezpieczeniowego – Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group przeprowadza analizę due dilligence podmiotów zarządzających funduszami i portfelami inwestycyjnymi. Analiza obejmuje swym zakresem czynniki ESG w odniesieniu do podejmowanych przez poszczególnych zarządzających decyzji inwestycyjnych i związanych z nimi ryzyk ESG. W celu weryfikacji i oceny istotnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na potencjalny zwrot z inwestycji w ramach oferowanych produktów, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zwraca się do podmiotów zarządzających aktywami i funduszami inwestycyjnymi o informację w tym zakresie.

Compensa Dystrybucja Sp. z o.o. poprzez oferowanie produktów Compensa TU na ŻycieS.A. Vienna Insurance Group, która planuje uwzględniać czynniki zrównoważonego rozwoju jako uzupełnienie rynkowych kryteriów zysku i ryzyka w procesie okresowej analizy portfela UFK oraz zarządzających funduszami i portfelami inwestycyjnymi, o ile nie naruszyłoby to podjętych zobowiązań, które Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group ma wobec obecnych klientów, również zamierza uwzględnić czynniki zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa ubezpieczeniowego. Jeśli w ramach analizy ocena dwóch lub więcej zarządzających i oferowanych przez nich inwestycji wypadnie podobnie pod względem wyniku zysku i ryzyka, preferowany i wykorzystywany w alokacji. Ma to na celu zapewnienie, że kryteria ESG są również odpowiednio uwzględniane przy ocenie ryzyka inwestycyjnego, aby pogodzić wymogi zrównoważonego rozwoju docelowych inwestycji z potrzebami klientów w zakresie dywersyfikacji ryzyka i zysków.

 

Oświadczenie w związku z Artykułem 4. Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu

Zgodnie Art. 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych stanowiącym, iż Doradcy finansowi publikują i utrzymują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących negatywnego wpływu decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego, Compensa Dystrybucja Sp. z o.o. przedstawia poniższe informacje.

Compensa Dystrybucja Sp. z o.o. nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego w myśl Art. 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Celem ograniczenia wpływu potencjalnych ryzyk na zwrot z inwestycji, w tym również potencjalnie związanych z czynnikami ESG, Compensa Dystrybucja Sp. z o.o. oferuje produkty Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, która w ramach doboru produktów inwestycyjnych stosuje dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Dodatkowo w ramach inwestycji własnych, zgodnie ze Strategią Inwestycji i Ryzyka, stosuje kryterium wykluczenia sektora zbrojeniowego oraz sektora węgla energetycznego.

Compensa Dystrybucja Sp. z o.o. rozważa w przyszłości analizę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego zgodnie z wypracowanymi regulacyjnymi standardami technicznymi.

 

Oświadczenie w związku z Artykułem 5. Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Zgodnie Art. 5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych stanowiącym, iż Doradcy finansowi ujmują w swoich politykach wynagrodzeń informacje o sposobie zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz publikują te informacje na swoich stronach internetowych, Compensa Dystrybucja Sp. z o.o. informuje, że nie jest zobowiązana do posiadania polityki wynagrodzeń.

Compensa Dystrybucja Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
tel. +48 22 501 61 00

Member of:


 

Szanowni Państwo, informujemy, że serwis internetowy Compensa Dystrybucja wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Użytkownikowi korzystanie z jego zasobów. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk